ANUNT ANGAJARE -RESPONSABIL CU ANIMAREA TERITORIULUI -ANIMATOR-

Anunț angajare !

Anexa 1 la DECIZIA nr. 68 din data de 05.07.2018

Nr.înregistrare:182/05.07.2018

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior organizează concurs pentru ocuparea  postului de RESPONSABIL CU ANIMAREA TERITORIULUI (ANIMATOR)  – normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,pentru  implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală-LEADER.

Cerințele postului sunt în conformitate cu Fișa Postului din Strategia de  Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului Superior selectată spre finanțare de MADR.

Obiectivele postului de muncă:

Desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL, contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Defileul Mureșului Superior. 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • Minim studii medii;
 • Nivel de experiență cel puțin 1 an, experiență relevantă

Competențele postului de muncă:

 

 • Limbi străine: scris/vorbit în cel puțin o limbă de circulație internațională;
 • Competențe IT: să cunoască la nivel de utilizator pachetul MS Office
 • Caracteristici și abilități personale: abilități de comunicare, muncă în echipă, rezistență la stres;

Relații ierarhice și de muncă:

Subordonat Managerului GAL, Consiliului Director, Adunării Generale a Asociației, Președintelui asociației.

Relații funcționale:

 Relații funcționale, de serviciu: cu toți angajații GAL, cu membrii GAL și cu alte persoane juridice și fizice care au tangență cu sfera sa de activitate în special și cu activitatea asociației, în general;

Relații de colaborare și sprijin: cu toți actorii locali/potențiali beneficiari de proiecte pe axa LEADER;

 

Atribuții, sarcini și responsabilități:

  

Contribuie la atingerea scopurilor asociației, în special prin implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală și a activităților programului LEADER, în principal cele legate de depunerea şi implementarea proiectelor la GAL, prin:

 • organizarea acțiunilor/evenimentelor de informare şi a acțiunilor specifice de promovare în teritoriul GAL (identificarea locațiilor, transmiterea invitațiilor, susținerea prezentărilor, etc.);
 • realizarea unei baze de date cu potențialii depunători de proiecte din teritoriul GAL.
 • sprijinirea elaborării proiectelor de către potențialii beneficiari prin oferirea informațiilor necesare în mod corect şi cu promptitudine;
 • oferă sprijin Departamentului Verificare, Evaluare și Selecție (când este cazul)
 • sprijinirea grupului tehnic al GAL cu privire la lansarea apelurilor pentru proiecte (data, perioada, ş.a.m.d.), arhivare;
 • oferă informații relevante Responsabilului de monitorizare, evaluare și control;
 • formulează mesaje, pregătește și/sau prezintă materiale de promovare pentru acțiunile specifice în teritoriu;
 • comunică actorilor locali din teritoriu și tuturor factorilor interesați prioritățile și obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL;
 • întocmește Rapoarte lunare de activitate pe care le pune la dispoziția managerului GAL şi altor entități cu atribuții de control în implementarea axei LEADER din PNDR;
 • îndeplinește şi alte dispoziții ale managerului GAL/directorul executiv, ale Consiliului Director sau președintelui GAL aferente bunei desfășurări a activității asociației.   
 • Animatorul este interfața dintre asociație și grupurile țintă specifice din teritoriul GAL, fiind responsabil față de aceste părți și distribuind informații care dau posibilitatea grupurilor țintă să înțeleagă politicile promovate de asociație;

Aptitudini si deprinderi necesare:

 • Abilități de comunicare, muncă în echipă, rezistență la stres

 

Cunoștințe minime în legătură cu domeniul muncii: 

 • Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor:

 

  • Proceduri de arhivare.
  • Noțiuni elementare de protocol.
 •  Condiții de muncă:

Munca se desfășoară la sediul asociației și în teren deplasări/delegări în vederea realizării acțiunilor de animare și a menținerii relațiilor cu partenerii/beneficiarii;programul de muncă este minim 4 ore/zi, max. 8 ore/zi; (norma de muncă se va stabili la momentul semnării contractului, minim 4 ore/zi – max. 8 ore/zi)datorită solicitării deosebite, programul de muncă este prevăzut cu pauză de odihnă;

PROCEDURA DERECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Etapa1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior următoarele documente:

 • – CV Europass–semnat pe fiecare pagină și datat

 

 •   – Scrisoarede intenție
 • – Scrisoare de recomandare
 • – Acte studii, în copii conforme cu originalele
 • – Certificate sau alte documente care să ateste experiența profesională, dacă este cazul
 • – Act de identitate/CI, în copie
 • – Certificat de căsătorie,în copie–dacă este cazul

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!!!

Termenul   pentru  depunerea, respectiv transmiterea   candidaturilor  este 19iulie 2018,ora1000. Dosarele se înregistrează la sediul asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior din localitateaDeda, str. Principală ,nr.180, județul Mureș.

    Vor fi contactate doa rpersoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.     

Etapa a 2-a: Desfășurarea interviului de angajare

 

Candidații care au depus dosare conforme și complete vor fi contactați până în data de 19 iulie 2018, ora 15.00 pentru programarea interviului de angajare.

 

Comisia pentru interviul de angajare va fi formată din:

 1. Cadar Lucreția – PREȘEDINTE,
 2. Mariș Mircea – MEMBRU,
 3. Ordog Ferencz – MEMBRU,
 4. Șular Zaharie – MEMBRU,
 5. Kristof Josef Lorant – SECRETAR,
 6. Cotruș Carmen Veronica – Manager GAL DMS

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 23 iulie 2018 începând cu  ora1000, la sediul asociației Grupul  de Acțiune   Locală Defileul Mureșului Superior.

Informații suplimentare se pot obține la nr.de telefon 0265-556.238, mob. 0787-511.701 sau  pewebsite: www.gal-dms.ro, sau pe pagina de facebook a asociației https://www.facebook.com/Grupul-de-Ac%C8%9Biune-Local%C4%83-Defileul-Mure%C8%99ului-Superior-679448148851501/